Darmowa dostawa od 249,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BeksaLala

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.beksalala.pl;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.beksalala.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Greatland Błażej Kuciak a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Opinia obsługi zamówienia lub opinia poszczególnych towarów- subiektywne wypowiedzi i oceny przyznane w formie gwiazdek od 1 do 5

II. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.beksalala.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.beksalala.pl, prowadzony jest przez Greatland Błażej Kuciak.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
 2. Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
 3. Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
 4. Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
 5. Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub 
 6. Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
 7. minimalna rozdzielczość ekranu 480 x 680 pikseli.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Greatland Błażej Kuciak zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.beksalala.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2. Klient zobowiązany jest do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.beksalala.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" lub inny równoznacznie informujący o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu dostawy,
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Greatland Błażej Kuciak Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym można dokonać za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne konto, na którego bazie Klient może utworzyć Konto. Wewnętrzna konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady Konta.

IV. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

3. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

4. Prawo do odstąpienia od umowy:

 • Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Greatland Błażej Kuciak, ul.Południowa 26 05-503 Głosków Letnisko, reklamacje@beksalala.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Towar, którego dotyczy prawo odstąpienia od umowy, nie może posiadać żadnych znamion zużycia czy użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie.

5. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Zwrot płatności nastąpi do 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwrotu.
 3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

6. Skutki nieodebrania Towaru przez Klienta

 1. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy – Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, po uprzednim wezwaniu Klienta w wiadomości e-mail podanej w procesie zakupowym lub poprzez kontakt telefoniczny do wykonaniu umowy.
 2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, w wyniku nieodebrania przez Państwa Towaru, zwracamy Państwu płatności pomniejszone o koszt dostarczenia rzeczy z powrotem do nas, wynikającej z cennika opłat firmy kurierskiej obsługującej zamówienie.
 4. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji.

V. Reklamacje

1. Greatland Błażej Kuciak jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@beksalala.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

VI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Greatland Błażej Kuciak, ul.Południowa 26 05-503 Głosków Letnisko, mailowo pod adres reklamacje@beksalala.pl.

3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu oraz załączyć zdjęcia reklamowanego towaru pokazujące, najpełniej jak to możliwe, przedmiot reklamacji.

VII. Opinie

1. Opinię dotyczącą obsługi zamówienia lub opinię dotyczącą Towaru można umieścić podczas wizyty w Sklepie internetowym beksalala.pl poprzez kliknięcie w interfejs umieszczony przy Towarze albo poprzez kliknięcie w link umieszczony w wiadomości e-mail. Dodanie Opinii jest dobrowolne i nieodpłatne. W ramach jednego zamówienia – Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww Opinii.

2. W ramach ww Opinii Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65535 znaków słownych.

3. Wypowiedź słowna musi być społecznie i kulturowo akceptowalna tzn. nie może zawierać przekleństw, zwrotów obraźliwych czy wulgarnych, nie może zniesławiać osoby trzeciej lub instytucji.

4. Sprzedawca weryfikuje  Opinie za pomocą adresu e-mail, który został użyty w procesie zakupowym danego Towaru. Opinia, która umieszczana jest przez osobę posługującą się e-mail, który został użyty w procesie zakupowym – oznaczana jest na stronie Sklepu komentarzem „opinia potwierdzona zakupem”. Każda inna opinia oznaczana jest jako „opinia niepotwierdzona zakupem”.

5. Sprzedający może publikować Opinie dotyczące danego Towaru z innych swoich Sklepów internetowych.

6. Sprzedający nie zmienia Opinii w zakresie treści ani przyznanych gwiazdek.

7. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Opinii. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia Opinii na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

8. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich.

9. Na wyraźną prośbę Klienta treść Opinii może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.

10. Klient zamieszczając w Sklepie internetowym Opinie, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania.

11. Usunięcie konta przez Klienta lub Opinii nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

VIII. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Sprzedawca zastrzega prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu, realizowane są na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy.

 

Regulamin promocji „Przeplatanka Gratis”.

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Przeplatanka Gratis” („Promocja”) jest GreatLand Błażej Kuciak Głosków Letnisko 05-503 Południowa 26 NIP: 527-232-84-96 REGON 389876073 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.beksalala.pl („Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy wszystkich produktów ze sklepu internetowego www.beksalala.pl.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci zakupu produktów wymienionych w pkt. 3.

5. Klient spełniający warunki wskazane w pkt. 4 niniejszego regulaminu jest uprawniony do otrzymania Przeplatanki na poniższych zasadach:

a) W przypadku dokonania zakupów produktu wskazanego w pkt. 3 powyżej na kwotę minimum 299 złotych, Klient będzie uprawniony do otrzymania bezpłatnie Przeplatanki.

b) W miarę dostępności wzór Przeplatanki będzie wysyłany zgodnie z sugestią klienta (jeśli taka zostanie przesłana wraz z zamówieniem). W przypadku braku odpowiedniego wzoru lub braku informacji ze strony klienta, zostanie wysłana przeplatanka wybrana losowo.

c) Otrzymana Przeplatanka nie podlega wymianie na inny wzór.

d) Promocja „Przeplatanka Gratis” łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

6. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Promocja “Przeplatanka Gratis” obowiązuje od dnia 01.02.2022 r. do 28.02.2022r lub do wyczerpania zapasów.

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.

9. Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji. a) odstąpieniu (zwrotowi) podlega również otrzymana w Promocji Przeplatanka.

10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.beksalala.pl.

11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 r.  

 

Jak skorzystać z promocji “Przeplatanka Gratis”?

1. Promocja “Przeplatanka Gratis” dotyczy wszystkich produktów ze sklepu internetowego www.beksalala.pl,

2. Dodaj do koszyka dowolny produkt/ dowolne produkty, o którym mowa w pkt. 1.

3. Na dole koszyka pojawi się komunikat „Premiujemy duże zamówienia

4. Rozwiń komunikat „Wybierz swój gratis” i zaznacz Przeplatankę.

5. Opłać zamówienie i czekaj na przesyłkę.

 

Regulamin promocji „Clicformers Craft Set 25 elementów Gratis”.

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Clicformers Craft Set 25 elementów Gratis” („Promocja”) jest GreatLand Błażej Kuciak Głosków Letnisko 05-503 Południowa 26 NIP: 527-232-84-96 REGON 389876073 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.beksalala.pl („Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy produktów:

CLICFORMERS Set Puppy Friends Pieski 9w1 123 elementy KLOCKI 806004

CLICFORMERS Maszyny Budowlane 6w1 70 elementów KLOCKI 802001

CLICFORMERS Policja 7w1 72 elementy KLOCKI 802002 

CLICFORMERS Straż Pożarna 7w1 73 elementy KLOCKI 802003 

CLICFORMERS BLOSSOM SET 100 elementów KLOCKI, zestaw o kwiatowej pastelowej kolorystyce 805002

CLICFORMERS Basic Set 150 elementów KLOCKI 801005

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci zakupu produktów wymienionych w pkt. 3.

5. Klient spełniający warunki wskazane w pkt. 4 niniejszego regulaminu jest uprawniony do otrzymania Clicformers Craft Set 25 elementów (Red/Yellow/Green/Blue)  na poniższych zasadach:

a) W przypadku dokonania zakupów produktu wskazanego w pkt. 3 powyżej, Klient będzie uprawniony do otrzymania bezpłatnie JEDNEGO zestawu klocków Clicformers Craft Set 25 elementów.

b) Zestawy gratisowe są przypisane do konkretnego produktu (wymienionego w pkt.3).

c) Otrzymany gratisowo zestaw Clicformers Craft Set 25 elementów nie podlega wymianie na inny wzór. d) Promocja „Clicformers Craft Set 25 elementów Gratis” łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

6. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Promocja “ Clicformers Craft Set 25 elementów Gratis” obowiązuje od dnia 20.11.2022 r. do 24.12.2022r lub do wyczerpania zapasów.

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.

9. Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji. a) odstąpieniu (zwrotowi) podlega również otrzymana w Promocji gratisowo zestaw Clicformers Craft Set 25 elementów.

10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.beksalala.pl.

11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2022 r.    

 

Jak skorzystać z promocji “ Clicformers Craft Set 25 elementów Gratis”?  

1.    Promocja “ Clicformers Craft Set 25 elementów Gratis” dotyczy wyłącznie produktów:

CLICFORMERS Set Puppy Friends Pieski 9w1 123 elementy KLOCKI 806004

CLICFORMERS Maszyny Budowlane 6w1 70 elementów KLOCKI 802001

CLICFORMERS Policja 7w1 72 elementy KLOCKI 802002 

CLICFORMERS Straż Pożarna 7w1 73 elementy KLOCKI 802003 

CLICFORMERS BLOSSOM SET 100 elementów KLOCKI, zestaw o kwiatowej pastelowej kolorystyce 805002

CLICFORMERS Basic Set 150 elementów KLOCKI 801005

2. Dodaj do koszyka w/w produkt, o którym mowa w pkt. 1.

3. Opłać zamówienie i czekaj na przesyłkę.

 

Regulamin promocji „2+1 gratis Mako Moulages”.

1. Organizatorem promocji pod nazwą 2+1 gratis Mako Moulages („Promocja”) jest GreatLand Błażej Kuciak Głosków Letnisko 05-503 Południowa 26 NIP: 527-232-84-96 REGON 389876073 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.beksalala.pl („Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy produktów:  

Zestawy DECO:

Mako Creations Zestaw Pracownia Magnesów Gipsowe Figurki dla Dzieci 39055

Mako Creations Zestaw Szkatułka Na Biżuterię 39054 Gipsowe Figurki dla Dzieci

Mako Creations Zestaw Ozdoby Do Zdjęć Gipsowe Figurki dla Dzieci 39053

 Zestawy BIG:

Mako Figurki Świat Dinozaurów Gipsowe Figurki dla Dzieci 39018

Mako Figurki Moje Księżniczki i Książe Gipsowe Figurki dla Dzieci 39066

Mako Figurki Wyprawa Na Sawannę Gipsowe Figurki dla Dzieci 39010

Mako Figurki Zestaw Piraci Gipsowe Figurki dla Dzieci 39067

 Zestawy potrójne:

Mako Figurki Zwierzęta Sawanny 39059 Gipsowe Figurki dla Dzieci

Mako Figurki Morskie Zwierzęta 39048 Gipsowe Figurki dla Dzieci

Mako Figurki Leśne Zwierzęta 39049 Gipsowe Figurki dla Dzieci

Mako Figurki Moje Pojazdy 39084 Gipsowe Figurki dla Dzieci Nowość 2022

 Zestawy pojedyncze:

Mako Figurki Tyranozaur 39022 Gipsowe Figurki dla Dzieci

Mako Figurki Mój Koń 39051 Gipsowe Figurki dla Dzieci

Mako Figurki Smok 39060 Gipsowe Figurki dla Dzieci

Mako Figurki Niedźwiedź Polarny 39062 Gipsowe Figurki dla Dzieci

Mako Figurki Mój Jednorożec 39029 Gipsowe Figurki dla Dzieci

Mako Figurki Moja Wróżka 39065 Gipsowe Figurki dla Dzieci

Mako Figurki Moja Zimowa Księżniczka 39014 Gipsowe Figurki dla Dzieci

Mako Figurki Niebieska Ara 39085 Gipsowe Figurki dla Dzieci Nowość 2022

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci zakupu produktów wymienionych w pkt. 3.

5. Klient spełniający warunki wskazane w pkt. 4 niniejszego regulaminu jest uprawniony do otrzymania Zestawu Gratis  na poniższych zasadach: a) W przypadku dokonania zakupów (włożenia do koszyka) 3 wybranych produktów z jednej gamy (zestawy: DECO, BIG, potrójne, pojedyncze) wskazanych w pkt. 3 powyżej, Klient będzie uprawniony do otrzymania bezpłatnie JEDNEGO zestawu. b) Zestaw GRATIS będzie automatycznie odjęty w koszyku od całości zamówienia. c) Promocja „2+1 gratis Mako Moulages” łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

6. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Promocja “2+1 gratis Mako Moulages” obowiązuje od dnia 11.05.2023 r. do 31.05.2023r lub do wyczerpania zapasów.

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.

9. Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji. a) odstąpieniu (zwrotowi) podlega również otrzymana w Promocji gratisowo zestaw Mako Moulages.

10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.beksalala.pl.

11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2022 r.    

 

 

Jak skorzystać z promocji “2+1 gratis Mako Moulages”?  

 

1.    Promocja “2+1 gratis Mako Moulages” dotyczy wyłącznie produktów:  

 

Zestawy DECO:

Mako Creations Zestaw Pracownia Magnesów Gipsowe Figurki dla Dzieci 39055

Mako Creations Zestaw Szkatułka Na Biżuterię 39054 Gipsowe Figurki dla Dzieci

Mako Creations Zestaw Ozdoby Do Zdjęć Gipsowe Figurki dla Dzieci 39053

Zestawy BIG:

Mako Figurki Świat Dinozaurów Gipsowe Figurki dla Dzieci 39018

Mako Figurki Moje Księżniczki i Książe Gipsowe Figurki dla Dzieci 39066

Mako Figurki Wyprawa Na Sawannę Gipsowe Figurki dla Dzieci 39010

Mako Figurki Zestaw Piraci Gipsowe Figurki dla Dzieci 39067

Zestawy potrójne:

Mako Figurki Zwierzęta Sawanny 39059 Gipsowe Figurki dla Dzieci

Mako Figurki Morskie Zwierzęta 39048 Gipsowe Figurki dla Dzieci

Mako Figurki Leśne Zwierzęta 39049 Gipsowe Figurki dla Dzieci

Mako Figurki Moje Pojazdy 39084 Gipsowe Figurki dla Dzieci Nowość 2022

Zestawy pojedyncze:

Mako Figurki Tyranozaur 39022 Gipsowe Figurki dla Dzieci

Mako Figurki Mój Koń 39051 Gipsowe Figurki dla Dzieci

Mako Figurki Smok 39060 Gipsowe Figurki dla Dzieci

Mako Figurki Niedźwiedź Polarny 39062 Gipsowe Figurki dla Dzieci

Mako Figurki Mój Jednorożec 39029 Gipsowe Figurki dla Dzieci

Mako Figurki Moja Wróżka 39065 Gipsowe Figurki dla Dzieci

Mako Figurki Moja Zimowa Księżniczka 39014 Gipsowe Figurki dla Dzieci

Mako Figurki Niebieska Ara 39085 Gipsowe Figurki dla Dzieci Nowość 2022

1.    Dodaj do koszyka 3 wybrane produkty z jednej gamy, o którym mowa w pkt. 1.

2.    Możesz wielokrotnie dodawać dowolne ilości zestawów do koszyka.

3.    Wartość zestawów gratisowych zostanie automatycznie odjęta od całej wartości zamówienia.

4.    Opłać zamówienie i czekaj na przesyłkę.  

Zaufane Opinie IdoSell
4.94 / 5.00 70 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-09-25
Wszystko sprawnie i szybko.
2023-07-11
Polecam! Cala transakcja przebiegła bardzo sprawnie. A kolejka super! Mój 3latek jest bardzo zadowolony :)
pixel